13.3.2020

Milí bratři a sestry sboru CB Návrat,

jak jistě někteří z vás víte, naše vláda vydala zákaz shromažďování s účastí nad 30 osob. Tento zákaz se dotýká i našeho společenství. Chceme samozřejmě respektovat toto rozhodnutí, a proto rušíme nedělní bohoslužbu 15.3. 2020.  Protože nevíme, jak dlouho toto opatření potrvá – a mohou to být i měsíce – nechceme naše nedělní bohoslužby zrušit bez náhrady. Příští týden se sejde Rada Slovany a brzy dáme vědět, co a jak dále.

Tuto neděli dopoledne se můžeme prozatím spojit ke společným modlitbám:

  • Za ochranu našeho národa

  • Za dostatek zdravotnických potřeb v nemocnicích

  • Za nemocné v naší zemi, ale také v zahraničí

  • Zvláštní prosba za lidi s astmatem, všelijak nemocné a starší věkem

  • Za to, aby se lidé začali více ptát po smyslu života a hledali Boží tvář

  • Za brzký příchod našeho Pána Ježíše Krista

  • Za pokoj pro všechny ustrašené

  • A jiné….

Společně můžeme také přemýšlet nad Žalmem 91. Tento Žalm přenesme do svých modliteb a držme se jej jako vyznání našeho života.

Žalmy 91:1  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

KRÁTCE O NÁS

Každou neděli se scházíme ke společné bohoslužbě. Přijďte se podívat. Začínáme v 10:00 na adrese Malostranská 2, Plzeň. Můžete se k nám dostat tramvají č. 1 ze zastávky Slovany, autobusem č. 30 nebo trolejbusem č. 13 ze zastávky Vodárna

ODKAZY